برای درک بهتر الگورتم و سهولت در دنبال کردن دستوالعمل ها آن از یکسری اشکال خاص برای نشان دادن الگوریتم استفاده می شود که به آن فلوچارت میگویند.

برای نوشتن یک برنامه اول نیاز به الگوریتم نویسی و بر اساس الگوریتم باید یک فلوچارت (ساده شده تر از الگوریتم) رسم نماییم بعد به نوشتن برنامه با یکی از زبان های برنامه نویسی باید آن را بنویسیم.


پیش نیاز : الگوریتم

برای فلوچارت اول باید الگوریتم خود را قوی کنید و اگر بدون دانستن الگوریتم می خواهید فلوچارت رسم نمایید این کار برای شما بسیار سخت خواهد بود

الگوریتم هایی که نوشتید از جملات فارسی استفاده میکردند سپس آنها را خلاصه کرده و از عبارات ریاضی برای بیان جملات استفاده میکردید

یعنی به دو طریق الگوریتم می نوشتید که در هر دو ترکیبی از زبان فارسی - انگلیسی و نماد های ریاضی بودکه این روش برای الگوریتم های که ساده بودند بسیار مناسب بود اما اگر ازمسایل پیچیده بخواهد استفاده کند سخت بود مخصوصاوقتی از شرط های تو در تو بخواهد استفاده کند بسیار دشوار می شود

برای همین ما از روش فلوچارت استفاده میکنیمکه به آن فلوچارت یا نمودار گردشی یا نمودار عملیاتی نیز گفته می شود.

فلوچارت از نماد های تصویری خاصی استفاده میکنیم که به آن ها مولفه های تصویری می گویند که با از هم پیوستن آنها یک نمودار یا چارت خاصی به وجود می آید فلوچارت می گویند.

در تصویر بالا مهمترین مولفه های تصویری که خیلی پرکار برد است در فلوچارت بالا رسم شده است

به طور استاندارد نمادهای تصویری فلوچارت 25 مولفه است.

در درس های بعدی درباره ی نماد های فلوچارت توضیح خواهیم داد.

به دلیل نظرات در خصوصی و گله های بینندگان و احترام به آنها مقدمه ی بر فلوچارت را با مشورت با تیم در دسترس عموم گذاشته شد که درس های بعدی آن در اواخر دی یا اوایل بهمن شروع و تا سه هفته پیش میرویم.

 

تیم امنیتی برج